Декларация за поверителност

Желаете да участвате в Промоционална Кампания, организирана от „Байер България“ ЕООД. Правилата за участие и условията на Промоционалната кампания са публикувани на Уебсайта- www.cropscience.bayer.bg.

 

„Байер България“ ЕООД, ЕИК: 121258695 (наричано по-долу „нас“, „нашия“ и „ние“), в качеството си на администратор на лични данни желае да Ви предостави информация относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, и да получи Вашето съгласие за конкретните цели, както е посочено по-долу.

 

А. Информация относно личните данни

 

1) Какви лични данни обработваме и за какви цели?

 

По-долу бихме искали да Ви предоставим информация относно личните данни, които обработваме и целите за тяхното обработване:

1.1. Осигуряване на нормалното организиране и протичане на Промоционалната кампания и предоставяне на продуктов бонус по Промоционалната кампания

 

С оглед нормалното протичане на Промоционалната кампания, ние обработваме Вашите лични данни с цел предоставянето на продуктовия бонус съгласно Правилата и условията на кампанията, което се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол. Личните данни, които могат да се обработват са имена и/или други данни, удостоверяващи Вашата самоличност.

 

Правно основание за обработване на Вашите лични данни

 

Цел

Правно основание

Обяснение

Изисква се предоставяне на лични данни

Последици от непредоставянето на лични данни

Осигуряване на нормалното организиране и протичане на Промоционалната кампания. Предоставяне на продуктов бонус по Промоционалната кампания, което се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол

Чл. 6, ал.1, б) Общ регламент относно защитата на данните

За да Ви предоставим продуктовия бонус по Промоционалната Кампания, ще подпишем с Вас приемо-предавателен протокол, който ще съдържа лични данни, удостоверяващи Вашата самоличност

Да

Предоставянето на продуктовия бонус не може да бъде удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол

 

 

2) Период на задържане на лични данни

 

Ние обработваме Вашите лични данни, единствено докато това е необходимо за целите на Промоционалната кампания и нейното администриране.

 

3) Предаване на лични данни на трети страни.

 

Предоставените лични данни ще бъдат обработвани от служители на „Байер България“ ЕООД и няма да бъдат разкривани на трети лица.

 

Б. Информация относно Вашите права

 

Принципно Вие разполагате със следните права съгласно приложимите закони за защита на личните данни:

  • Право на информация относно Вашите лични данни, съхранявани от нас;
  • Право да искате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
  • Право на възражение срещу обработването, поради причини, свързани с нашите законни интереси, обществени интереси или профилиране, освен ако не успеем да докажем, че съществуват императивни причини, имащи приоритет пред Вашите интереси, права и свободи, или че обработката се извършва за целите на предявяване, упражняване или защита на/по съдебни претенции;
  • Право на преносимост на данни;
  • Право на подаване на оплакване до орган за защита на личните данни;
  • Можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за събиране, обработка и използване на личните Ви данни с действие занапред.
 

Ако желаете да упражните някое от своите права или имате въпроси, моля, адресирайте искането си до нашето длъжностно лице по защита на личните данни на следния адрес:

Байер България ЕООД,

Длъжностно лице по защита на личните данни,

Ул. Резбарска № 5, 1510 София, България,

data.protection.bg@bayer.com

 

Тази декларация за поверителност е съставена на: 09.02.2021