Авторски права

Публикувани от:

Байер България ЕООД
Представлявано от:
Люба Паунова
Управител на Байер България ЕООД

Байер България ЕООД
ул. Резбарска 5
1510 София, България
Тел: (+359 2) 81 401 61
E-mail: bcs.bulgaria@bayer.com

ЕИК 121258695
ИН по ЗДДС BG121258695
© Авторски права 2024