Авторски права

Публикувани от:

Байер България ЕООД

Представлявано от:

Екатерина Карпузова

Управител на Байер България ЕООД

Байер България ЕООД

ул. Резбарска 5

1510 София, България

Тел: (+359 2) 81 401 61

E-mail: bcs.bulgaria@bayer.com

ЕИК 121258695

ИН по ЗДДС BG121258695

© Авторски права 2020