ПРОМОЦИОНАЛНА КОМБИНИРАНА КАМПАНИЯ НА БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД И БАЙЕР КРОПСАЙЪНС ШВАЙЦ- КЛОН БЪЛГАРИЯ

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

 

1. ДЕФИНИЦИИ

В тези Правила за участие в Промоционалната комбинирана кампания на Байер България ЕООД, ЕИК 121258695, с адрес: гр. София, ул. „Резбарска“№ 5 и Байер КропСайънс Швайц-клон България, ЕИК:201475945, с адрес: гр. София, бул."Цар Освободител" №10 ет.3 (“Правилата”) думите с главна буква по-долу имат следното значение:

„Организатори” на кампанията са:

  • „Байер“ е юридическото лице Байер България ЕООД, ЕИК 121258695, със седалище и адрес на управление в гр. София, район “Подуяне”, ул. “Резбарска” № 5 и
  • „Байер КропСайънс Швайц“- юридическо лице Байер КропСайънс Швайц-клон България, ЕИК:201475945, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул."Цар Освободител" №10 ет.3, наричани заедно „Организатори“.

„Участник” означава всяко физическо или юридическо лице - земеделски производител, което отговаря на условията за участие в Промоционалната кампания и не е дистрибутор на продукти за растителна защита и посевен и посадъчен материал.

„Промоционална Комбинирана Кампания“- Описание:

За първите закупени 40бр. (четирсет броя) торби семена рапица Декалб® (1,5млн. семена) и 100л. (сто литра) Баритон супер, Организаторите предоставят 5л. (пет литра) Баритон супер безплатно и 4бр (четири броя ) безплани торби семена рапица Декалб® (1,5млн.. семена). Закупени количеста, които участват в тази промоционална кампания, не могат да бъдат част от други промоционални кампании на Организатора.

„Партньори по Промоционалната кампания“- дистрибутори и/или търговци, които участват в Промоционалната кампания, и от които може да бъдат закупени Промоционалниятите продукти. Утвърденият списък с всички директни дистрибутори (сключили договор за дистрибуция) на Байер и Байер КропСайънс Швайц по Промоционалната кампания е публикуван на Уебсайтовете на Организатора - www.cropscience.bayer.bg и www.dekalb.bg

„Продукт/и“ означава продукт/ите на Байер КропСайънс Швайц АД и Байер България ЕООД, които участват в Промоционалната комбинирана кампания.

„Промоционални продукти“ са хибриди рапица Декалб® и продукт за обеззаразяване Баритон супер.

„Уебсайт“ означава официалните уебсайтове на Организаторите - www.cropscience.bayer.bg и www.dekalb.bg.

„Срокове“ означава сроковете на Програмата, определени в чл. 4 от Правилата, а „Срок“ означава всеки един от тях.

 

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КОМБИНИРАНА КАМПАНИЯ

2.1 Кампанията се организира и провежда съвместно от Байер България ЕООД и Байер КропСайънс Швайц- клон България.

2.2 Кампанията е насочена към крайните потребители на Продуктите - земеделски производители и се провежда на територията на Република България.

2.3 Участникът носи отговорност за спазване на приложимото законодателство и изискаванията във връзка със съхранението и употребата на закупените от него Продукти. Ако Продуктите включват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, Участникът носи отговорност такива Продукти да бъдат прилагани от потребители със сертификат и при спазване на Закона за защита на растенията.

2.4 Всеки земеделски производител (отговарящ на т.2.2 и 2.3), може да се възползва от промоционалната кампания.

2.5 В Промоционалната комбинирана кампания участват само Промоционални продукти запупени след 01.06.2023г.

2.6 Участието в тази промоция, изключва участието в промоцията за закупуване на 80 т семена рапица Декалб и предоставянето на 5% безплатни торби семена рапица Декалб.

 

3. УЧАСТНИЦИ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В Промоционалната комбинирана кампания може да участва всяко физическо или юридическо лице - земеделски производител, което е закупило Промоционални продукти, описани в т.1 и е предоставило доказателство за направената покупка съгласно Правилата на Промоционалната комбинирана кампания, спазвайки сроковете по чл. 4.

3.2. Нямат право да участват в Промоционалната кампания:

  • служители на Организаторите;
  • дистрибутори на продукти за растителна защита и/или на посевен и посадъчен материал и всички служители на такива лица.

 

4. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА. СРОКОВЕ

4.1 Кампанията ще се проведе в периода от 01.06.2023г. до 01.08.2023г. или до изчерпване на количествата.

4.2 Дейностите по Кампанията ще се осъществяват в следните Срокове:

 4.1.1 Срок за закупуване на Промоционални продукти от 01.06.2023г. до 01.08.2023г.

 4.1.2 Срок за предоставяне на фактура/и за закупени Промоционални продукти от 01.06.2023г. до 01.08.2023г.

4.2 В случай на непреодолима сила, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, или друго събитие извън контрола на Организаторите, възникнало в периода на Промоционалната комбинирана кампания, Организаторите имат право да прекратят Програмата, без да дължат обезщетение за вреди на Участниците.

4.3 По собствена преценка, по всяко време и без да дължи обяснение, Организаторите имат право, без да дължат обезщетение за вреди на Участниците, да прекратят, удължат и/или променят Промоционалната комбинирана кампания.

 

5. ДОКАЗАТЕЛСТВА

5.1 Участниците в Промоционалната комбинирана кампания събират фактурите за закупените Промоционални продукти в периода, в който се провежда кампанията. Копията на оригиналните фактури със заверка „вярно с оригинала“, подпис и печат се предават регионален представител. Списък на регионалните представители могат да бъдат намерени тук.

5.2 В Програмата могат да участват само фактури, издадени от Партньори по Промоционалната кампания през периода на кампанията, при спазване на Сроковете по чл. 4. Копията на фактурите трябва да бъдат ясни и четими, да са свързани с покупка на Промоционални продукти. Информация, която не се отнася до покупката на Промоционални продукти, трябва да бъде заличена от предоставените копия на фактури. В допълнение, информацията за цени и други продукти, различни от участващите в настоящата Промоционална комбинирана кампания трябва да е заличена.

5.3 Само фактури за закупени Промоционални продукти, издадени от Партньори по програмата, могат да участват в Промоционалната комбинирана кампания. Партньри по Промоционалната кампания са всички директни дистрибутори на Байер и Байер КропСайънс Швайц (сключили договор за дистрибуция), които са закупили Промоционалните продукти след 01.06.2023г. или имат останали налични количества, декларирани пред Байер в края 2022 г., Байер ще бонифицира само до общото количество от закупени през 2023 г. и останали декларирани наличности от 2022 г. на Партньора по програмата. Партньори са и всички недиректни дистрибутори, които са подали информация към Байер и Байер КропСайънс Швайц за произхода и наличностите на промоционалния продукт.

5.4 Освен копия на фактури, други доказателства за извършени покупки на Промоционални продукти не се приемат.

5.5 Закупените количества от Промоционалните продукти важат за всяка отделна промоционална кампания и не могат да участват повторно в друга промоционална кампания.

5.6 Условие за признаване на фактура за целите на Промоционалната комбинирана кампания е автентичност и съответствие на фактурата с Правилата.

 

6. ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

6.1 При спазване на Правилата на Промоционалната комбинирана кампания, безплатното количество от промоционалния продукт Баритон супер ще бъде предоставено от регионален представител на Байер.

6.2 При спазване на Правилата на Промоционалната кампания, безплатното количество от промоционалния продукт семена рапица Декалб®, ще бъде предоставено от дистрибутора в края на сезона.

 

7.ЛИЧНИ ДАННИ

7.1 Байер спазва приложимите закони за защита на личните данни (включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., Закона за защита на лични днни и др.). Подробна информация може да намерите в Политиката за защита на лични данни.

7.2 За въпроси, които може да имате във връзка с лични данни, или ако желаете да упражните своите права, моля, адресирайте искането си до нашето длъжностно лице по защита на данните:

Байер България ЕООД, ул. Резбарска 5, София 1510, България или изпратете имейл до data.protection.bg@bayer.com.

 

8. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.1 Настоящите Правила са обявени на Уебсайта - www.cropscience.bayer.bg и www.dekalb.bg

8.2 Организаторите си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Правила, да изключват и добавят Партньори по Промоционалната комбинирана кампания, като актуализират информацията на Уебсайтовете си.

 8.3 Участникът е задължен да следи периодично Уебсайта, във връзка с евентуални промени на Правилата или друга текуща информация за Програмата.

 8.4 Организаторите си запазват правото да извършват съответни корекции при установени технически грешки.

 8.5 Приложимо право по тези Правила е действащото законодателство на Република България.