ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ДОБИВ 2018-7-19

I. Организатор

 

1.  Състезанието, механизмът за провеждането на което е описан в настоящите общи условия („Състезанието“), се организира и провежда от „Монсанто  Интернешънъл – клон България”, клон на чуждестранен търговец със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 10, ЕИК: 201475945 („Организатор“).

 

II. Официални правила на Състезанието

 

2. Настоящите условия и правила за провеждане на Състезанието  (наричани по-долу за краткост „Правилата“) са публично оповестени към датата на започване на Състезанието и са свободно достъпни през целия период на Състезанието чрез един от следните методи:

 

 

 

(i)   в интернет, където са публикувани на интернет страница www.dekalb.bg (наричана оттук нататък „Страница на Състезанието“);

 

(ii)          като бъдат изпратени по електронна поща на всяко заинтересувано лице след изрично поискване изпратено на адрес: nikolay.cherkezov@monsanto.com или до седалището на Организатора на адрес София 1463, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 3 на вниманието на отдел „Маркетинг“.

 

3.            Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Правилата по всяко време. Подобни изменения и допълнения влизат в сила след публичното им оповестяване на Страницата на Състезанието. Организаторът си запазва правото да използва и всякакви други средства за оповестяване, които позволяват на участващите Предприятия да бъдат информирани за измененията или допълненията. Участващите Предприятия следва редовно да проверяват Страницата на състезанието, тъй като Организаторът не  е задължен да уведомява индивидуално всяко Предприятие за изменения или допълнения на Правилата.

 

III. Обвързващи условия

 

4. С включване в Състезанието, всяко Предприятие потвърждава, че е прочело и се е запознато с Правилата, както и се съгласява с тях и ги приема за обвързващи. Всяко Предприятие, извършило действията по включване в Състезанието, се счита че изрично е приело съдържанието на настоящите Правила.

 

IV. Срок и териториален обхват на Състезанието

 

5. Състезанието се организира и провежда на цялата територия на Република България. Периодът за включване в Състезанието започва на 25.10.2018 г. от 00:00:01 часа, източно европейско часово време  и ще продължи до 23:59:59 часа, източно европейско часово време на 25.11.2018 г. („Срок за включване“)

 

V.   Право на участие

 

6. В Състезанието могат да участват всички български юридическо и физически лица, които са регистрирани като земеделски стопанин съгласно изискванията на Наредба №3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (наричани оттук нататък „Предприятие“).  В Състезанието могат да участват само Предприятия, регистрирани или с обичайно пребиваване в България.

 

VI. Механизъм на промоцията

 

7.            За да участва в Състезанието, Предприятие следва да:

 

 

 

попълни формуляр за участие в Състезанието в срок до 25.11.2018 г.;

 

закупи от местен дистрибутор по свой избор поне 10 торби семена маслодайна рапица, от който и да е от следните продукти на DЕKALB:

 

 

 

DK EXPANSION

 

DK EXTIME

 

DK EXPRESSION

 

DK EXCEPTION

 

DK IMPLEMENT CL

 

DK IMARET CL ;

 

Има засята площ през 2018 г. с DEKALB хибриди от горния списък от поне 25 хектара;

 

Предприятието трябва да декларира поземлените имоти/номерата на поземлените имоти, където ще бъдат засети семената за Състезанието.

 

Предприятието трябва да регистрира добивът постигнат на декларираните поземлени имоти на Страницата на Състезанието в срок до 15.07.2019 г. Резултатите от добива ще бъдат валидирани и отчетени за целите на Състезанието, ако съответното Предприятие ожъне най-малко 1 хектар със засята рапица в присъствието на търговски представител на DEKALB. За целите на изпълнение на това изискване, съответното Предприятие следва да уведоми и изиска присъствието на търговски представител на DEKALB в срок най-малко 1 седмица преди жътвата на съответните площи, декларирани съгласно предходната точка.

 

Декларираният резултат от добива трябва да бъде изчислен при 15% влажност.

 

8. В рамките на Срока за включване, всяко Предприятие може да поиска допълнителна информация и/или разяснения на настоящите Правила чрез изпращането на писмено запитване съгласно чл. 2, т. (ii) по-горе.

 

9. На всички такива запитвания ще бъде отговаряно в рамките на разумен срок и във всеки случай не по-късно от един работен ден преди изтичането на Срока за включване, ако са изпратени до Организатора поне 5 (пет) работни дни преди изтичането на Срока за включване и в зависимост от обема на получените въпроси.

 

10. Никакво плащане, от какъвто и да е вид, с изключение на покупката на продуктите посочени в чл. 7, не се изисква за участие в Състезанието или за спечелване на наградите, посочени в чл. 23 по-долу (оттук нататък наричани „Наградите“).

 

11. Независимо от общоприложимостта  на горното, покупката на каквито и да е продукти Monsanto, с изключение на продуктите посочени в чл. 7, не е условие, за включване в Състезанието, нито води до увеличаването на шансовете за спечелване на Наградите.

 

12. Регистрации за участие в Състезанието, получени извън Срока за включване, няма да бъдат отчитани. Все пак, с оглед възникването на необходимост, Организаторът си запазва правото да удължи Срока за включване чрез изменение на настоящите Правила в съответствие с Раздел II, по-горе. Съвместни регистрации за участие не се допускат.

 

13.          С цел регистрация за участие в Състезанието, всяко Предприятие следва да:

 

I) Попълни формуляр за регистрация за участие, като отбележи електронна поща, пълно наименование на Предприятието, фамилия и първо име на представителя на Предприятието, който заявява участие в Състезанието (оттук нататък наричан „Представител на Предприятието“), валиден адрес в България (седалище и адрес на управление или регистриран адрес на пребиваване, в зависимост от обстоятелствата) и пощенски код.

 

II) Потвърди, че съответното Предприятие има седалище и адрес на управление/обичайно пребиваване в България. Предоставената информация ще бъде използвана за потвърждаване изпълнението на критериите даващи право на участие съгласно настоящите Правила, както и изпращането на Наградите. За да бъде валидна, при всяка регистрация за участие следва да бъде предоставена цялата информация изисквана съгласно този Раздел.

 

14.          Допуска се само едно регистрация за участие на Предприятие. Всяка повторна или повече регистрации ще се счита за нищожна. 

 

15. Физическото лице, което извършва регистрацията за участие от името на Предприятие, следва да бъде поне на 18 г. към датата на извършване на регистрацията.

 

16. Организаторът може (но не е задължен) да извърши независима проверка на информацията предоставена от Представител на Предприятие.

 

17.          Физическите и юридически лица, които не отговарят на критериите посочени в настоящите Правила нямат право да участват в Състезанието и/или да спечелят Наградите.

 

18. Следните субекти нямат право да участват в Състезанието: (i) рекламните агенции на Организатора, както и всяко Предприятие, чиито съдружници или акционери, действителни собственици или представители са служители на посочените рекламни агенции; (ii) което и да е от дъщерните дружества на Организатора или свързаните с него лица, както и Предприятия, чиито съдружници или акционери, действителни собственици или представители са длъжностни лица, директори или служители на Организатора или на неговите дъщерни дружества, или на свързаните с него лица; (iii) търговски представители, брокери или рекламни агенции на Организатора или на някое от неговите дъщерни дружества или свързаните с него лица, както и Предприятия, чиито съдружници или акционери, действителни собственици или представители са длъжностни лица, директори или акционери на гореописаните лица; и (iv) Предприятия, чиито съдружници или акционери, действителни собственици или представители са членове на семействата на някои от длъжносните лица, директорите или служителите, посочени в (i) или (ii), или (iii) по-горе.

 

19. Организаторът не носи отговорност за регистрации за участие, които са изгубени, просрочени, погрешно насочени или които не изпълняват критериите за участие и/или които не са извършени в съответствие с Правилата, като такива регистрации ще се считат за невалидни.

 

20.          Системата автоматично ще прекрати възможността за регистрация за участие в Състезанието след изтичането на Срока за включване.

 

VII. Измама

 

21. Организаторът има правото (но не е задължен) да предприеме всякакви допълнителни мерки с цел да осигури предотвратяването на измами или неизпълнение на настоящите Правила във връзка с процедурата за регистрация за участие в Състезанието или за спечелване на Наградите.

 

22. Ако Предприятие се опита да осъществи измама във връзка със Състезанието, независимо от използваните средства,  Организаторът има правото да блокира или да счита за нищожно участието на това Предприятие.

 

VIII. Награди

 

23. Организаторът предоставя следните награди за трите най-високи регистрирани добива в състезанието:

 

1-во       място – 30 OSR торби със семена (1,5 милиона семена в торба);

 

2-ро      място – 20 OSR торби със семена (1,5 милиона семена в торба);

 

3-то       място – 10 OSR торби със семена (1,5 милиона семена в торба);

 

С оглед избягване на съмнение, Предприятието регистрирало най-висок добив в Състезанието ще получи Наградата за 1-во място, Предприятието с втория по големина регистриран добив в Състезанието ще получи Наградата за 2-ро място и Предприятието с третия регистриран по големина добив в Състезанието ще получи Наградата за 3-то място. Едно Предприятие може да получи само 1 Награда, освен ако настоящите Правила не предвиждат друго. Общият брой на Наградите за това състезание е 60 OSR торби със семена. Получаващите награда Предприятия ще имат правото да изберат Наградата от следните хибриди рапица DEKALB:

 

 

 

DK EXPANSION

 

DK EXTIME

 

DK EXPRESSION

 

DK EXCEPTION

 

DK IMPLEMENT CL

 

DK IMARET CL

 

 

 

24. Наградите ще бъдат разпределени в съответствие с регистрираните резултати за добива. Само Предприятията регистрирали първите 3 най-високи резултата по добив ще получат Награда. 

 

IX. Описание на Наградите

 

25.          Описание на Наградите или изображения на Наградите представени в рекламни материали са с ориентировачна цел и Организаторът не носи отговорност за отклонения, които могат да съществуват между описанието/изображенията и действителните Награди предоставени на победителите. 

 

26. Наградите не могат да бъдат разменяни, преотстъпвани, или срещу тях да бъдат получавани пари в брой или други предмети и/или стоки.

 

27.          Всяко Предприятие, което се е включило в Състезанието в съответствие с разпоредбите на настоящите Правила и е избрано за победител, съгласно критериите посочени в раздели VIII и XI, ще получи една от Наградите, описани в Раздел VIII по-горе.

 

28.          Разпределянето на Наградите ще бъде извършено от Организатора до 25.07.2019 г., въз основа на регистрираните резултати за добива на Предприята-участници.

 

X. Реклама

 

29. Организаторът може да рекламира Състезанието с цел да информира потенциалните участници за него. Всякакви рекламни материали използвани за популяризиране на Състезанието препращат към настоящите Правила и са в съответствие с разпоредбите на настоящите Правила.

 

30.          Имената и града на Предприятията– победители, както и информация за получените от тях Награди ще бъдат публикувани на Страницата на Състезанието, както и на Фейсбук страницата на ДЕКАЛБ БЪЛГАРИЯ след разпределяне на наградите в срок до 31.07.2019 г. В случай, че Предприятието – победител е физическо лице, преди публикуване на горепосочената информация Организаторът ще изиска съгласието му за обработване на личните му данни по начина посочен в настоящия Раздел.

 

XI. Потвърждаване на победителите

 

31.  За да бъдат потвърдени победителите, определени съгласно процедурата за разпределение на Наградите, Организаторът ще се свърже със съответните участници по електронна поща в рамките на 10 дни от датата на разпределяне на Наградите, с цел да бъде изискано изпращането на писмено потвърждение на информацията предоставена при регистрация за участие в Състезанието, както и следните документи потвърждаващи тази информация:

 

(i) пълно наименование на Предприятието (удостоверение за регистрация на съответното Предприятие като земеделски стопанин);

 

(ii)          презиме и фамилия на Представителя на Предприятието;

 

(iii)        документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, което е заявило участието на Предприятието и което ще получи Наградата (напр. пълномощно, ако заявлението е подадено от лице, което не е законен представител на Предприятието)

 

(iv)         документи, удостоверяващи предмета на дейност на Предприятието, ако не е видно от Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

 

(v) адрес на електронна поща предоставен от Представителя на Предприятието при заявлението;

 

(vi) пощенски адрес, където да бъде доставена Наградата.

 

32. В случай че Предприятие-победител откаже да предостави такова потвърждение на горепосочената информация и съответните документи или регистрацията за участие е невалидна, или в нарушение на настоящите Правила, Организаторът има правото да обяви съответната регистрация за участие за невалидна и да използва съотвената Награда за всякакви други цели, включително да определи друг успешен участник в рамките на 5 дни, след като съответната регистрация за участие е обявена за невалидна.

 

XII. Доставка на Наградите

 

33. Наградите ще бъдат доставени на Предприятието - победител от Организатора в рамките на 180 работни дни след последното потвърждение на разпределението на Наградите.

 

34. Наградите ще бъдат доставени в рамките на нормалното работно време по начин определен от Организатора, за което Предприятията-победители ще бъдат предварително уведомени.

 

35. Ако Предприятие-победител откаже получаване на Награда или с него не е възможно да бъде осъществен контакт, съответната Награда ще се счита за неприета и Организаторът има правото да я използва за други цели.

 

36. След като Наградите са били доставени на Предприятията – победители, тези Награди ще се считат за приети.

 

XIII. Дисквалификация и отмяна

 

37. Организаторът си запазва правото самостоятелно и без нуждата да мотивира решението си, да дисквалифицира всяка регистрация за участие, което според него е фалшифицирано, съдържа неподходяща информация, представлява каквато и да е форма на манипулация или ако бъде преценено, че съответното Предприятие не спазва настоящите Правила. В случай на дисквалификация, Организаторът си запазва правото да предостави на друго Предприятие/я Наградите, спечелени от дисквалифицирания/те участник/ци.

 

38. Организаторът си запазва правото да отмени Състезанието в случай на непреодолима сила/форс мажор или случайно събитие.

 

XIV. Отговорност на Организатора и отказ от претенции на участника

 

39.          Освен при действието на императивни разпоредби на българското законодателство, които не могат да бъдат отменени по решение на страните, Организаторът не носи отговорност за всякакви вреди, претърпени загуби, пропуснати ползи, деликтна отговорност, произтичащи от или претърпени от Предприятие във връзка с участието им в Състезанието или приемането и/или използването на Наградите. Организаторът не носи каквато и да е отговорност за повреди на компютрите на участващите Предприятия или на което и да е лице, произтичащи или свързани с участието или при свалянето на всякакви материали във връзка със Състезанието.

 

40. Чрез включването си в Състезанието, всяко Предприятие се отказва (до степента, позволена от приложимото законодателство) от всякакви претенции срещу Организатора по отношение на Състезанието и неговата организация.

 

XV. Лични данни

 

41. Чрез регистрацията си на Страницата на Състезанието, и в частност чрез поставянето на отметка, или натискането на бутон, че лицето е прочело и е приема Правилата на Състезанието, както и дава неговото/нейното съгласие за обработване на лични данни, Предприятието или неговият представител свободно дават съгласието си Организаторът да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от него/нея за целите на Състезанието по начин, определен в настоящите Правила. Предоставеното по този начин съгласие представлява законното основание за обработването на личните данни от Организатора. В частност, личните данни, предоставени от Предприятието или Представител на Предприятието, ще бъдат обработвани за целите на определяне на Предприятия-победители, както и за разпределението на наградите. Също така, Организаторът може да избере да достави наградата по куриер, за което Предприятието предоставя адрес за доставка на наградата. В случай на отказ за предоставяне на личните данни, описани по-горе, лицето няма да има правото да участва в Състезанието и/или ще изгуби своето право да получи своята награда по куриер, ако той/тя откаже да предостави адрес за доставка на наградата.

 

Организаторът ще положи необходимите усилия, за да осигури обработване на личните данни по защитен начин, както и да не бъдат предостави на трети лица. Притежателят на предоставените данни може да изисква информация относно начина на обработването на неговите/нейните лични данни или той/тя може да оттегли своето съгласие за обработването на личните данни за целите на Състезанието, или да оттегли само своето съгласие за получаване на уведомления с актуална информация, свързана със Състезанието, чрез изпращането на изрично искане до Организатора на следния електронен адрес:

 

nikolay.cherkezov@monsanto.com

 

Ако участникът поиска заличаването на своите лични данни преди разпределението на Наградите неговото/нейното заявление ще се считат за оттеглени и той/тя не може да участва в Състезанието. Данните се обработват, докато Състезанието приключи, всички награди са доставени и всички правни изисквания са удовлетворени. Името и данните за контакт на администратора на лични данни: „МОНСАНТО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ – КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 10, ЕИК 201475945, адрес на електронна поща: nikolay.cherkezov@monsanto.com

 

XV. Приложимо право, разрешаване на споровете и език

 

42. Провеждането на Състезанието, както и настоящите Правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

 

43.          Всички спорове, произтичащи от или свързани със Състезанието или Правилата, ще бъдат разрешавани от компетентните български съдилища.

 

44. Настоящите правила са изготвени на български и английски език. В случай на несъответствия между текста на български и текста на английски език, текстът на български език има предимство.